تلاش ما گردآوری مجموعه ای از مقالات مطبوعات جهان در باره ی ايران است. سال هاست کشور ما به دلايل گوناگون جايگاهي خاص در صفحات مطبوعات جهان يافته است. کمتر روزی است که رسانه ای خبر و يا مقاله ای در باره ی ايران نداشته باشد. اما بازتاب اين مهم در رسانه های ما کامل نيست.در ميان انبوه اخبار و رويدادهای داخلي، مطبوعات ما گاه به بخشي از آنچه که در رسانه های جهاني انتشار مي يابد، توجه مي کنند.از يک سو مشکلات بي شمار روزمره و پيش روی يک روزنامه و از سوی ديگر اهميت رويدادها داخلي مانع از انعکاس درخور و کامل مقالات مطبوعات جهاني است. دانستن آنچه که در باره کشور ما گفته مي شود، فقط کنجکاوی و يا علاقه مندی به زندگي و سرنوشت مان نيست که ضرورتي ست برای زندگي در جهان امروز، اين خود در عين حال بهترين توضيح برای ضرورت وجود نشريه ای چون« ايران در جهان» است. سعي ما بر آن است که اين نشريه در هر شماره خود بخشي از مهمترين مقالات منتشر شده در مطبوعات جهان را به فارسي ترجمه و در اختيار خوانندگان قرار دهد. ايران در جهان در آغاز دوهفته يکبارمی شود اما سعي ما بر آن است که اين نشريه به صورت هفته نامه منتشر شود. بدون شک اين تلاش نيازمند همياری شماست. با پيشنهادات و انتقادات خود ما راياری کنيد.

    دسته ها: Uncategorized

    یک دیدگاه بگذارید