آرشیو برای April, 2012

    اگرهدف بازگرداندن ايران به ميزمذاکره باشد، ايران بيش از يک سال است که سيگنال هايي مي فرستد که مايل به تعهد به مذاکره بدون پيش شرط( مانند اين که تنها نتيجه مذاکرات بايد اين باشد که چرخه کامل سوخت اتمي برچيده شود) است. اين چيزي است که قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل خواستارآنند و همان واژگان درآخرين نامه کاترين اشتون به ايران نيز آمده است. [گذاشتن پيش شرط] عيب و نقص اساسي درراهبرد غرب بود و به اين خاطراست که ما خود را دروضعيت خطرناک کنوني مي يابيم.

    دسته ها: Uncategorized